"Komplexné riešenie problematiky odkaliska je najväčšou investičnou akciou zameranou na odstránenie starej environmentálnej záťaže v rámci privátnych firiem na Slovensku"

Ekológia » Rekultivácia odkaliska

Domov

ZSNP, a.s. dokončil projekt Rekultivácia odkaliska Kalové pole. Tento mimoriadne náročný projekt zameraný na odstránenie starej environmentálnej záťaže trval šesť rokov a celkom na sanáciu Kalového poľa bolo vynaložených 53 miliónov eur. Oproti pôvodnému termínu bol projekt dokončený o pol roka skôr.

"Kalové pole, ktoré žiarska i slovenská verejnosť vnímala dlhé roky ako hrozbu, je dnes neškodným kopcom. Rekultivácia je európsky unikátny projekt, keďže nikde v Európe nedošlo k realizácii podobnej stavby. V spolupráci s projektantom a významnými slovenskými odborníkmi, sme museli hľadať celý rad originálnych a inovatívnych riešení, ktoré pri tvorbe projektu nebolo možné predvídať," informoval na tlačovej besede generálny riaditeľ ZSNP Ing. Ján Klimko.

Ako doplnil, ak by podnik Kalové pole nesanoval, hrozil by únik alkalickej vody, jej pretečenie cez hrádze do okolia, čo by malo za následok kontamináciu podzemných vôd a pôd, a to nielen v okolí odkaliska, ale aj recipientu Hron. Ďalej by postupne dochádzalo k znižovaniu stability telesa odkaliska, čo by mohlo mať za následok pretrhnutie hrádzového systému a v neposlednom rade by pretrvávala vysoká prašnosť v celej Žiarskej kotline.

Odkalisko vzniklo v minulosti ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Po skončení výroby tohto základného komponentu potrebného na výrobu hliníka, ostalo približne 10 miliónov ton kalu a alkalická voda, ktorej tu podľa hydrogeologického prieskumu v roku 2005 bolo 1,2 milióna kubických metrov. Výstavba bentonitovej-podzemnej tesniacej steny v rokoch 1991-1997, zabránila únikom alkalickej vody z Kalového poľa do podzemných vôd a pôd v okolí odkaliska, no zároveň ročne pribúdalo približne 80 000 kubických metrov zrážkovej vody, ktorá sa následne v odkalisku kontaminovala. Hrozilo pretečenie vody cez hrádze odkaliska. Pôvodné zámery biologickej rekultivácie telesa odkaliska sa ukázali ako absolútne nevhodné.

ZSNP začalo v roku 2001 alkalickú vodu spracúvať, pričom po vstupe nového majiteľa v roku 2002 boli postupne vybudované dve nezávislé technológie na vysokej technickej úrovni zamerané na čistenie vody. Od roku 2004 bolo zrealizované množstvo inžiniersko-geologických, hydrogeologických a geofyzikálnych prieskumov, ktoré pre projekt rekultivácie odkaliska priniesli v roku 2006 úplne novú koncepciu. Jej najvýraznejšou novou časťou bolo zabezpečenie nepriepustnosti povrchu odkaliska. Celá plocha odkaliska je dnes pokrytá tesniacimi prvkami zatiahnutými až za bentonitovú stenu. ZSNP počas rekultivácie vybudoval monitorovací systém a stav odkaliska pravidelne monitoruje.

Na sanáciu Kalového poľa bolo vynaložených celkom 53 miliónov eur, väčšinou z vlastných zdrojov. Je to najväčšia investícia na odstránenie starej environmentálnej záťaže v rámci súkromných firiem na Slovensku.